Algemene voorwaarden

MSWEBDIENSTEN is een domein van Microsmart ICT.

Onderstaande Algemene voorwaarden internet diensten MSWEBDIENSTEN zijn actief voor de geleverde diensten via MSWEBDIENSTEN. Deze voorwaarden zijn een extra aanvulling specifiek voor geleverde webdiensten (Cloud). Verder gelden de standaard Algemene Voorwaarden van Microsmart ICT die gehanteerd worden bij alle contracten die met Microsmart ICT gesloten zijn en ook bij het afsluiten van het contract geleverd zijn. Microsmart ICT hanteert de Nederland ICT Voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Bij tegenstrijdigheden gelden ten aller tijde deze voorwaarden (onder nummer 30174840). Naast dat de Nederland  ICT Voorwaarden bij alle af te sluiten contracten geleverd zijn kunnen deze ten aller tijde opgevraagd worden. Zie https://www.microsmart.nl/

Betreft AVG:
Microsmart ICT en zijn klanten moeten volgens de Avg schriftelijke afspraken met elkaar maken over de verwerking van persoonsgegevens. Deze afspraken worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Microsmart ICT gebruikt hiervoor de Standaard Verwerkersovereenkomst van Nederland ICT die is gemaakt met de eisen van de AVG als uitgangspunt.

Onder volgen; Algemene voorwaarden internet diensten MSWEBDIENSTEN (Versie 8 febr. 2009). Onder voorbehoud; De AVG regels in acht nemend zullen onderstaande internet voorwaarden waar nodig aangescherpt gaan worden. In alle gevallen waar onderstaand in tekort komt zijn Microsmart ICT Algemene voorwaarden actief.

Artikel 1 Definities

1.1 Onder “Dienst” wordt verstaan: de mogelijkheid om via het systeem van MSWEBDIENSTEN, toegang te verkrijgen tot het Internet, dan wel gebruik te maken van de door MSWEBDIENSTEN aangeboden technische faciliteiten voor het aanbieden van informatie en het gebruik van email, dan wel enige andere faciliteit ten behoeve van de Klant, op een wijze zoals door MSWEBDIENSTEN aangeboden en door de Klant en MSWEBDIENSTEN overeengekomen.

1.2 Onder “Klant” wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee MSWEBDIENSTEN, een abonnement of contract heeft afgesloten.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Op alle betrekkingen, inclusief de toekomstige, tussen MSWEBDIENSTEN en de Klant zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij genoemde contractspartijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2.2 Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere door MSWEBDIENSTEN opgestelde algemene voorwaarden.

2.3 Elk door MSWEBDIENSTEN gedaan aanbod is geheel vrijblijvend en kan, binnen 8 dagen na ontvangst van de aanvaarding van een dergelijk aanbod, herroepen worden tenzij anders vermeld.

2.4 MSWEBDIENSTEN behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op een in de bekendmaking genoemd tijdstip, of, indien een aanduiding daaromtrent ontbreekt, 30 dagen na bekendmaking. Indien de klant niet akkoord gaat met deze wijziging, dient zij dit schriftelijk kenbaar te maken binnen 30 dagen na dagtekening. Bij geen reactie van de klant treedt de nieuwe voorwaarde in werking op de datum van de nieuwe contractverlenging. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van MSWEBDIENSTEN en per email .

Artikel 3 De Dienst

3.1 In noodgevallen waarin MSWEBDIENSTEN het redelijk acht, is zij gerechtigd met of zonder voorafgaande bekendmaking aan de Klant, veranderingen met betrekking tot de door MSWEBDIENSTEN te verlenen Dienst aan te brengen of andere tijdelijke maatregelen te nemen die zij op dat moment nodig acht om de continuïteit van de dienst te kunnen waarborgen. De Klant zal hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd.

3.2 Klant is te alle tijden verantwoordelijk voor het beheer van zijn gegevens. MSWEBDIENSTEN gaat er dus vanuit, dat Klant zelf voor de back-up van zijn gegevens zorg draagt.

3.3 MSWEBDIENSTEN is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Klant, voortvloeiende uit de maatregelen als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel. Indien dergelijke maatregelen genomen worden, is de Klant niet gerechtigd zich eenzijdig aan haar verplichtingen te onttrekken.

Artikel 4 Abonnementen en overeenkomsten

4.1 Een abonnement of overeenkomst kan worden aangevraagd door middel van: inschrijfformulier voorzien van handtekening en verzochte bijlage verzonden per post, mail of per fax, dan wel op enig andere door MSWEBDIENSTEN aangegeven wijze.

4.2 Na ontvangst van de getekende overeenkomst of aanvraag van het abonnement zal MSWEBDIENSTEN zorgdragen voor de toelating van de Klant tot de Dienst. Details van de Dienst zijn te vinden op de website van MSWEBDIENSTEN, te weten https://www.mswebdiensten.nl of beschreven in de overeenkomst. Het abonnement of overeengekomen dienst gaat in op de dag dat de Klant door MSWEBDIENSTEN in de gelegenheid gesteld wordt van de Dienst gebruik te maken.

4.3 MSWEBDIENSTEN behoudt zich het recht voor abonnementen te weigeren en of de dienstverlening op te schorten bij het uitblijven van een getekende overeenkomst, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

4.4 De overeenkomst tussen MSWEBDIENSTEN en de Klant wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen o.a. bij abonnementen welke zijn gebaseerd op vooruitbetaling. Na afloop van deze periode, wordt de overeenkomst steeds automatisch verlengd met een nieuwe periode van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.

4.5 Opzegging van de door contractspartijen gesloten overeenkomst, dient schriftelijk en aangetekend te geschieden. Voor elke overeenkomst geldt een opzegtermijn van 2 kalendermaanden voor het einde van de in lid 4 genoemde periode. Er kan uitsluitend opgezegd worden per de eerste van de kalendermaand volgende op de vervaldatum.

4.6 Indien de Klant een ander soort abonnement wil of een nieuwe overeenkomst wil sluiten, kan hij hiertoe schriftelijk een verzoek indienen bij MSWEBDIENSTEN. Bij honorering van dit verzoek door MSWEBDIENSTEN, gaat de wijziging in op de dag na verzending door MSWEBDIENSTEN van de bevestiging hiervan aan de Klant of op een ander door MSWEBDIENSTEN, aangegeven tijdstip. Aan veranderingen en verhuizingen zijn extra kosten verbonden welke Klant zullen worden medegedeeld.

4.7 Indien de Klant een of meer van zijn verplichtingen jegens MSWEBDIENSTEN niet, niet deugdelijk of niet volledig nakomt, is MSWEBDIENSTEN gerechtigd het abonnement of dienstverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Dienst geheel of gedeeltelijk te ontzeggen en al dan niet tijdelijk te blokkeren.

4.8 De Klant is bevoegd bij prijsverhogingen, anders dan de wettelijk toegestane prijsverhogingen zoals inflatiecorrectie, als bedoeld in artikel 5 lid 2, voordat de verhoging intreedt, het abonnement of overeenkomst met ingang van de nieuwe periode, als bedoeld in artikel 4 lid 4, schriftelijk op te zeggen.

4.9 In geval de Klant in staat van faillissement is verklaard, dan wel het aannemelijk is dat de Klant anderszins niet aan de uit het abonnement voortvloeiende betalingsverplichtingen zal voldoen, is MSWEBDIENSTEN gerechtigd het abonnement en andere overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, c.q. te beëindigen.

Artikel 5 Tarieven

5.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn op alle betrekkingen tussen MSWEBDIENSTEN en de Klant, de gebruikelijke door MSWEBDIENSTEN te hanteren vergoedingen en prijzen van toepassing. Op verzoek van de Klant zal de informatie betreffende de toepasselijke tarieven haar worden toegezonden.

5.2 MSWEBDIENSTEN is gerechtigd de prijzen van al haar producten en diensten eenzijdig te wijzigen. Indien mogelijk, wordt de Klant hiervan, een maand voor het intreden van de wijzigingen, schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 6 Betaling

6.1 Afhankelijk van hetgeen partijen overeengekomen zijn, dienen de bedragen een maand dan wel een kwartaal of jaar vooruit betaald te worden. MSWEBDIENSTEN incasseert bij automatische incasso de maandbedragen elk begin van de maand en tenzij anders overeengekomen dienen betalingen binnen 30 dagen op rekeningnummer bijgeschreven zijn . In geval MSWEBDIENSTEN na het verstrijken van deze termijn geen betaling van de Klant heeft ontvangen c.q. de betaling gestorneerd is, wordt er een aanmaning verstuurd, welke als ingebrekestelling gelezen dient te worden. Bij het uitblijven van de betaling na de redelijke termijn die is gesteld in de aanmaning, is de Klant in verzuim. De Klant komt geen beroep op inhouding, korting of compensatie toe en heeft MSWEBDIENSTEN het recht de dienstverlening tijdelijk op te schorten.

6.2 Indien de Klant op de wijze als genoemd in lid 1 van dit artikel in verzuim is, dan wel op andere wijze tekortschiet in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan komen, onverminderd de gevolgen die de wet aan dergelijke tekortkomingen verbindt, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening.

6.3 De door de Klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit is niet anders indien de Klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. Artikel 7 Beveiliging en persoonsgegevens

7.1 Door het sluiten van de overeenkomst met de Klant, heeft MSWEBDIENSTEN de inspanningsverbintenis op zich genomen om de Dienst te beveiligen, doch in geval van onvoldoende beveiliging is zij niet aansprakelijk voor enige schade, welke de Klant of een derde als gevolg hiervan heeft geleden.

7.2 Indien de Klant merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Dienst, dient zij dat binnen vijf werkdagen schriftelijk aan MSWEBDIENSTEN te melden, MSWEBDIENSTEN is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ontstaan als gevolg van een dergelijk oneigenlijk gebruik van de Dienst.

7.3 De gegevens van de Klant worden opgenomen in de administratie van MSWEBDIENSTEN, welke slechts gebruikt worden voor administratieve doeleinden. Zonder toestemming van de Klant worden deze gegevens niet voor andere doeleinden aan derden verstrekt.

Artikel 8 Verplichtingen Klant

8.1 De Klant is verplicht alle door MSWEBDIENSTEN gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht to nemen.

8.2. De Klant dient zich in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving te gedragen en dient met betrekking tot de Dienst een dusdanige zorgvuldigheid in acht te nemen die van een redelijk handelend Klant verwacht mag worden. Tevens zal de Klant bij het gebruik van de Dienst zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de belangen van MSWEBDIENSTEN geschaad worden.

8.3 Het is de Klant op generlei wijze toegestaan de Dienst te gebruiken of te doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de Netiquette, oftewel de regels van de Internet gemeenschap, zoals op enig moment omschreven op https://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt.

8.4 Zonder uitdrukkelijke toestemming van MSWEBDIENSTEN, is het de Klant niet toegestaan (onderdelen van) een netwerk of andere gebruikers, al dan niet binnen zijn organisatie, op enigerlei wijze te verbinden met (onderdelen van) de Dienst.

8.5 Het is de Klant niet toegestaan producten, die bedoeld zijn voor consumentgebruik, zoals homepage of e-mail account, de geleverde verbinding, aan derden ter beschikking te stellen, als dan niet voor commerciële doeleinden, zoals de publieke aanprijzing van producten of diensten, te gebruiken.

8.6 Indien de Klant in strijd handelt met de vorige leden van dit artikel dan wel dat MSWEBDIENSTEN het vermoeden daaromtrent heeft, is MSWEBDIENSTEN gerechtigd tot het nemen van maatregelen, zoals het opschorten van de verplichting tot het leveren van de Dienst. De Klant kan in dat geval een beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoeding.

8.7 De Klant is verantwoordelijk voor iedere uiting en alle informatie op zijn homepage.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 MSWEBDIENSTEN is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de Klant als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van MSWEBDIENSTEN jegens de Klant, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van MSWEBDIENSTEN . De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat MSWEBDIENSTEN voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van € 4.500,-.

9.2 MSWEBDIENSTEN is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is MSWEBDIENSTEN gehouden tot vergoeding van winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het Internet, bedrijfsschade, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische betaling of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de Klant.

9.3 MSWEBDIENSTEN is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Klant die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst van MSWEBDIENSTEN.

9.4 De Klant vrijwaart MSWEBDIENSTEN voor alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van de Dienst door de Klant en/of onvoldoende naleving door de Klant van enige verplichting jegens MSWEBDIENSTEN, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Overmacht

10.1 MSWEBDIENSTEN is niet aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming het gevolg is van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn. Te denken valt hierbij aan storingen in de elektriciteitsvoorziening of andere storingen welke MSWEBDIENSTEN niet te verwijten valt, internationale conflicten, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van MSWEBDIENSTEN of enige derden die diensten aan MSWEBDIENSTEN leveren, boycotacties of maatregelen van enige overheid. Deze opsomming is niet limitatief.

10.2 De Klant is te allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen van tekortkoming in de nakoming van MSWEBDIENSTEN jegens derden, welke veroorzaakt wordt door of vanwege gedragingen van de Klant.

Artikel 11 Slotbepalingen

11.1 Voor alle rechtsvorderingen van de Klant jegens MSWEBDIENSTEN geldt een vervaltermijn van een jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan.

112 Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens MSWEBDIENSTEN binden MSWEBDIENSTEN slechts indien schriftelijk door haar bevestigd.

11.3 De Klant is, zonder toestemming van MSWEBDIENSTEN, niet gerechtigd enige rechten en plichten ingevolge deze algemene voorwaarden en enige overeenkomst over te dragen.

11.4 In geval van nietigheid van een bepaling uit deze algemene voorwaarden, zijn niet de gehele overeenkomst en/of de gehele algemene voorwaarden nietig, doch is er slechts sprake van partiële nietigheid. De nietige bepaling zal worden vervangen door een bepaling, welke zoveel als rechtens mogelijk, overeenkomt met de zin die partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs aan deze overeenkomst mochten toekennen.

11.5 Wijzigingen in de bevoegdheid van de Klant, van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen te allen tijde tegenover MSWEBDIENSTEN eerst van kracht zijn nadat MSWEBDIENSTEN daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

11.6 De Klant is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging onverwijld schriftelijk of per e-mail mededeling te doen aan MSWEBDIENSTEN. In geval MSWEBDIENSTEN zich schriftelijk tot de Klant heeft te wenden, is hij gedechargeerd wanneer hij dat doet aan het laatste adres dat de Klant haar schriftelijk heeft gemeld.

11.7 Op de betrekkingen tussen de Klant en MSWEBDIENSTEN is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de Klant en MSWEBDIENSTEN worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij wetgeving of internationale verdragen dwingend anders voorschrijven.

11.8 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MSWEBDIENSTEN is de Klant niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

11.9 MSWEBDIENSTEN is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de Klant de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan een derde of in onderaanneming uit te besteden.